Benvid@ a web de emprego do Concello de Brión

Nesta web queremos centralizar todo o relacionado coa formación, o emprego e as empresas do Concello de Brión. Pretendemos crear un punto de encontro entre ofertantes e demandantes de emprego para poder axilizar así a busqueda fructifera do mesmo.

Tamén quere ser esta web un lugar de consulta para todas as empresas que forman o tecido empresarial do Concello de Brión.

CONCELLO DE CAMBADOS: AUTORIZACIÓNS POSTOS VENDA AMBULANTE


Bases reguladoras da adxudicación, mediante sorteo público, de autorizacións para a instalación de postos de venda ambulante no "Mercado" de Cambados.
— Obxecto: Convócanse 57 postos para exercer a actividade de venda ambulante no Concello de Cambados.
— Criterio de selección: Sorteo Público
— Prazo para a presentación da documentación: 10 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no BOPPO.
— Requisitos: Os establecidos nas bases
— Documentación a aportar: Modelo de solicitude de autorización e documentación sinalada no mesmo.
— Prazo da autorización: Un ano.

+Info: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2017/02/23/2017004224

CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO


Aprobación das bases que rexerán a formación dunha bolsa de emprego para o servizo de axuda a domicilio durante o ano 2017

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=45&fecha=20170223

CONCELLO DE CALVOS DE RANDÍN


Convocatoria para a contratación laboral temporal dun/ha técnico/a en cooperativismo.  

+Info: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=45&fecha=20170223

CONCELLO DE MUGARDOS: TRABALLADOR/A SOCIAL


Proceso selectivo para elaboración dunha lista para posibles contratacións laborais temporais, mediante concurso-oposición libre, dun/dunha traballador/a social, convocatoria e bases.

+Info: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/02/24/2017_0000001416.pdf

CONCELLO DE RIBADEO: ORDENANZA


Cobertura dunha praza de Ordenanza da Casa do Concello vacante no Cadro de persoal funcionario do Concello de Ribadeo.

+Info: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_15429_1.pdf#page=23

 
| CONCELLO DE BRIÓN | FORMACIÓN, EMPREGO E EMPRESAS